لوگوی صنایع بسته بندی ایران


موقعیت شرکت صنایع بسته بندی ایران

جلسه هیات مدیره:

شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام ) در مورخ ۱۶/ ۰۳/ ۱۳۹۶ طبق احکام جدیدی اعضای هیات مدیره صنایع بسته بندی ایران را منصوب نمود این جلسه با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت صنایع بسته بندی ایران تشکیل و نسبت به موضوعات مطروحه اتخاذ تصمیم گردید

محمد رضا شمس


مهندس آیت اللهی :

به نمایندگی از شرکت بهپاک به سمت رئیس هیات مدیره منصوب شد.

حمید رضا خضوعی


مهندس حمید رضا خضوعی:

به نمایندگی از شرکت بهپخش به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعاملی منصوب شد.

مجید یاسری


دکتر محمد رضا شمس:


به نمایندگی از شرکت قند نیشابور به سمت نایب رئیس هیات مدیره منصوب شد .

اسامه آیت اللهی


مهندس مجید یاسری:


به نمایندگی ازشرکت توسعه صنایه بهشهر (سهامی عام)به سمت عضو هیات مدیره منصوب شد.

ابراهیم جمالی


مهندس علی بوداقی :


به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)به سمت عضو هیات مدیره منصوب شد.