هیات مدیره شرکت صنایع بسته بندی ایران  شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام )در احکام جدیدی اعضای هیات مدیره صنایع بسته بندی ایران را منصوب نمود و به استناد صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۲۶/ ۰۳/ ۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید


آقای اسامه آیت اللهی به نمایندگی از شرکت بهپاک به سمت رئیس هیات مدیره

آقای حمید رضا خضوعی به نمایندگی از توسعه صنایع بهشهر به سمت نایب رئیس هیات مدیره

آقای محمد رضا شمس به نمایندگی از شرکت قند نیشاپور به سمت عضو هیات مدیره

آقای مجید یاسری به نمایندگی از توسعه صنایع بهشهر به سمت عضو هیات مدیره

آقای ابراهیم جمالی به نمایندگی از سرمایه گذاری گروه توسعه بهشهر ایران به سمت عضو هیات مدیرهکلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات و عقود اسلامی و تعهدآور با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هئیت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضا دو تن از اعضا هئیت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و نافذ می باشد