لوگوی صنایع بسته بندی ایران


موقعیت شرکت صنایع بسته بندی ایران

صنایع بسته بندی ایران:

تهران _ بزرگراه فتح ( جاه قدیم کرج) کیلوتر ۸ بزرگراه _ غرب به شرق بزرگراه _ صنایع بسته بندی ایران

ایمیل: info@ccicanmaker.com

تماس: ۸-۶۶۱۸۴۳۷۴-۰۲۱

فکس: ۶۶۱۸۴۳۷۳-۰۲۱