مدیریت عامل شرکت صنایع بسته بندی ایران


توسعه صنایع بهشهر در احکام جدید مدیرعامل صنایع بسته بندی ایران را منصوب کرد. به استناد صورت جلسه هئیت مدیره در مورخ ۲۵/ ۰۷/ ۱۳۹۵ آقای محمد رضا شمس به سمت مدیر عاملی صنایع بسته بندی ایران منصوب گردید

مدیرت عامل بسته بندی ایران