چهار نکته مهمی که می بایستی بازدیدکنندگان محترم به آن توجه کنند


  • قطر اسمی بر حسب میلی متر می باشد
  • ارتفاع قوطی یک طرف درب بندی شده برحسب میلی متر می باشد
  • ظرفیت اسمی دربندی شده برحسب میلی لیتر می باشد
  • ظرفیت های اسمی برای قوطی های غذایی مربوط به آب در دمای ۲۰ درجه و برای روغن صنعتی و روغن نباتی هر کدام مربوط به همان نوع روغن می باشد

 

 

تصویر متحرک
 
ظرفیت اسمی ارتفاع قوطی قطر اسمی     نوع قوطی ردیف
۴۲۵۰ ۲۴۳ ۱۵۳ قوطی پنچ کیلویی غذایی ۱
۳۱۰۰ ۱۶۷ ۱۵۳ قوطی سه کیلویی غذایی ۲
۱۰۶۲ ۱۲۰ ۹۹ قوطی یک کیلویی غذایی ۳
۸۵۰ ۱۱۰ ۹۹ قوطی ۸۱۰ گرمی غذایی ۴
۴۰۳_ ۴۱۵ ۱۱۰_۱۰۴ ۷۳ قوطی ۵۰۰ گرمی غذایی ۵
۴۰۳ ۷۶ ۹۹ قوطی ۴۵۰ گرمی غذایی ۶
۱۹۸ ۴۵ ۸۳ قوطی ۲۰۰ گرمی غذایی ۷
۱۷۰ ۳۹ ۸۳ قوطی ۱۶۰ گرمی غذایی ۸
۲۴۰ ۱۳۲ ۵۲ قوطی ۲۵۰ گرمی آبمیوه ۹
۱۷۰_ ۱۹۸ ۳۷_۴۳ ۸۳ قوطی ۲۰۰ گرمی غذایی دوتیکه ۱۰
۳۷۸۵ ۲۱۰ ۱۶۶ قوطی چهار لیتری روغن نباتی ۱۱
۹۴۶ ۱۴۲ ۱۰۲ قوطی یک لیتری روغن نباتی ۱۲
۲۷۰۰ ۱۷۰ ۱۶۶ قوطی۲۷۰۰ گرمی روغن نباتی ۱۳
۱۷۰۰ ۱۴۵ ۱۴۱ قوطی۱۷۰۰ گرمی روغن نباتی ۱۴
۹۰۰ ۱۵۱ ۹۹ قوطی۹۰۰ گرمی روغنی ۱۵